Giới thiệu


Pokemon Polished Crystal là một bản ROM hack của Pokemon Crystal, sử dụng các yếu tố từ Pokemon Crystal bao gồm đồ họa, âm nhạc và thậm chí cả câu chuyện.

Câu chuyện giống như Pokemon Crystal. Bạn bắt đầu tại thị trấn New Bark và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Pokemon của mình ở Kanto. Trong khi câu chuyện giống nhau, có một số sự kiện đã được thay đổi.

Features

  • Includes Pokemon from Generation III until VI
  • Added Fairy-type
  • New Moves included in the game
  • Updated all Pokemon types, stats, and Moves
  • New areas to explore
  • Characters from other games make an appearance
  • More items to use as well as for evolving Pokemon that require trading
  • Nuzlocke Mode available

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT