Pokemon Horizons Phần 1

Cuộc hành trình của Liko và Roy
Episode 1 - 25

Pokemon Horizons Phần 2

Sự tỏa sáng của Terapagos
Episode 26 - nay